ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

1. Bevezetés:

Az Armada Group Kft. (székhelye: 1158 Budapest, Adria u. 42.; Cégjegyzékszáma: 01-09-984778; adószáma: 12182280242) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.armadagroup.hu honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője, (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.armadagroup.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Érintett e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük az Érintett részére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
o Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
o AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül.
o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
o A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
o A fogyasztóvédelmi törvény szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

1.1 Adatkezelő adatai:
Armada Group Kft.
Ügyvezető/adatvédelmi felelős: Szarvas Viktor János
Székhely: 1158 Budapest, Adria u. 42.
Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: info@armadagroup.hu
Telefon: +36-30-99-17-819
Honlap: www.armadagroup.hu

2. Az adatvédelem alapfogalmai:

2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. EGT-állam:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Adatvédelmi alapelvek:
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. Az adatkezelés részletes szabályai:
Az adatokhoz hozzáférők köre:
• az Adatkezelő munkatársai;
• az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
• egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
• a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
• egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1 Ajánlatkérés teljesítése

Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb szolgáltatást tud biztosítani.

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
• E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi.
• Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, illetve maga a szolgáltatás tárgya.
• Cégnév: célja az adott ajánlatkérés azonosítása, kapcsolattartás.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.1.3 A jogos érdek megnevezése

A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél kapcsolattartója részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez.

4.1.4 Az adatkezelés időtartama

Az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatok törlésre kerülnek. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés.

Az Adatkezelő a szolgáltatásai biztosítása, valamint szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében különböző partnerekkel szerződik.

4.2 Termék vagy szolgáltatás megrendelése, megrendelés teljesítése
Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut vagy szolgáltatást az Érintett (viszonteladó személyes közreműködője) igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk vagy nyújtsuk az Érintett számára.

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
• E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett (viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi.
• Telefonszám: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
• Cégnév: a viszonteladói szerződés alapját képezi, azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás.
• Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése számlázás.
• Szállítási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése, kapcsolattartás.
• Levelezési cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése, kapcsolattartás.
• Adószám/Adóazonosító: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése, számlázás.
• Személyi igazolványszám: a viszonteladói szerződés alapját képezi, azonosítás, követeléskezelés támogatása.
• Anyja neve: a viszonteladói szerződés alapját képezi, azonosítás, követeléskezelési folyamat támogatása.
• Születési hely/idő: a viszonteladói szerződés alapját képezi, azonosítás, követeléskezelési folyamat támogatása.
• Cégjegyzékszám: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése, számlázás
• Tevékenység rövid leírása: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítése
• Kapcsolattartó adatai: a viszonteladói szerződés alapját képezi, azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás
• A szerződés keretében az Ügyfélhez került SIM kártya száma: azonosítás, szerződés teljesítése.
• A szerződés keretében az Ügyfélhez került mobiltelefon hívószáma: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az elévülési időtartam alatt: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.2.3 Jogos érdek megnevezése
Az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása a megrendeléssel, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban. Az elévülési időtartam alatt igényérvényesítés.

4.2.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.3 Hírlevél és egyedi ajánlatok küldése
Az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket és egyedi igény szerint testreszabott, személyes ajánlatot küldeni, amelyek az az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlataival nem keressük meg az Érintettet. Az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
• Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
• Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
• E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás, illetve erre továbbítjuk az aktuális híreket, információkat.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

4.3.3 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

4.4 Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással és termékkel kapcsolatban.

4.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
• Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Lakcíme: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges
• Panasz tartalma: a panasz kivizsgáláshoz
• E-mail cím: kommunikációhoz szükséges
• Telefonszám: kommunikációhoz szükséges

4.4.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

4.4.3 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a panaszhoz kapcsolódó személyes adatokat, a felvett jegyzőkönyvet é a válaszlevél másolatát a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli a Fogyasztóvédelmi Törvény által megfogalmazottaknak megfelelően.

4.5 Munkaerő felvétel
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra. Az adatkezelés célja az álláshirdetésben meghatározott beosztásra megfelelő személy kiválasztása, felvétele, azonosítás, kapcsolattartás a folyamat során.

4.5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
• A pályázó neve: azonosítás, kapcsolattartás.
• A pályázó lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás.
• A pályázó elérhetőségei: azonosítás, kapcsolattartás.
• A pályázó alkalmasságával összefüggő adatok: a pályázó képzettségéhez, gyakorlatához kapcsolódó információk a pozíció betöltésére megfelelő személy kiválasztásához szükségesek.
• Önkéntesen megadott egyéb személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához szükséges.
• Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges

4.5.2 Az adatkezelés jogalapja
A pályázó hozzájárulása, melyet bármikor, indoklás nélkül visszavonhat. Az igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4.5.3 A jogos érdek megnevezése
A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

4.5.4 Az adatkezelés időtartama
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Armada Group későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül anonimizáljuk, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Armada Kft. partnereihez, adatfeldolgozóihoz (lásd adatfeldolgozók).

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek:
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Priconsult Plus Kft.
Szinyei Merse utca 10.
recontoplusz@gmail.com

A könyveléshez, így az üzleti vagy egyéb tranzakciókhoz, ügyletekhez, kapcsolódó bizonylatokhoz, megállapodásokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
Business post Kft.
1047 Budapest, Baross u. 79-89. info@businesspostkft.hu

Az Érintett által megadott személyes adat.
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.
Juhász Edit
+36 30 596 7210
armadagroup@t-online.hu Az adatfeldolgozó azon személyes adatokhoz fér hozzá, melyek szükséges a kintlévőségek sikeres behajtásához. Feladata a kintlévőségek behajtása.

Pernita Kft
+36308640002
info@pernita.hu A vállalkozás informatikai ügyviteli rendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz fér hozzá. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó személyes adatokat tárolja.

RackForest Kft.
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 70 362 4785
info@rackforest.com

A vállalkozás weboldalának és elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz fér hozzá.

6. Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az IT infrastruktúrát egy naprakész vírusírtó rendszer védi az online kártevők ellen, az adatokat tároló szerverről biztonsági mentés készül, a kapcsolódó szerver egy másik helyiségben található. Az adatvédelem kapcsán naponta teljes mentést végzi el a rendszer. Ezen rendszereket az IT infrastruktúrát szolgáltató cég végzi.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

7.1 Az Érintett hozzáférési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az Érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2 A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.3.2 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.3.3 A 7.3.1. és 7.3.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

7.4.2 Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.4.3 Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

7.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

7.6 Az adathordozhatósághoz való jog:

7.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7 A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

7.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

7.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

Budapest, 2018 május 25.

Armada Group Kft.