Közvetített Szolgáltatás keretében igénybe vehető kedvezményes mobiltelefon-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei


1. Általános rendelkezések

Jelen Közvetített Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza az Armada Group Kft. által közvetített kedvezményes mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételének feltételeit, és az igénybevétel (csatlakozás) esetén érvényes használat szabályait, valamint a Közvetítő és az Igénybevevő közötti egyéb kérdéseket. A Közvetítő nem közcélú távközlési szolgáltató, és a Közvetített Szolgáltatás nyújtásáért díjat semmilyen jogcímen nem szed.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Közvetítő: az Armada Group Kft. (székhely: 1158 Budapest Adria u. 42.).
2.2. Igénybevevő: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az ÁSZF alapján a Közvetített Szolgáltatást igénybe veszi.
2.3. Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.)
2.4. Igénybevétel: az Igénybevevőnek a Közvetítő szerződött partnere által a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött keretszerződés felhatalmazása alapján történő kedvezményes havi díjas telefonflottához való csatlakozása.
2.5. Közvetített Szolgáltatás: a Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott, és a Közvetítő által – a Közvetítő szerződő partnere és a Magyar Telekom Nyrt. között fennálló keretszerződés felhatalmazása alapján – közvetített, kedvezményes havi díjas telefonflottába tartozó előfizetéshez kapcsolódó távközlési szolgáltatás.
2.6. Közvetített Szolgáltatási Díj: a Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott, és a Közvetítő által közvetített, ún. Közvetített Szolgáltatás díja.
2.7. Adminisztrációs díj: Törölve
2.8. ÁSZF: Az Igénybevevő és a Közvetítő között az Igénybevétel tárgyában létrejött kétoldalú megállapodás (Közvetített Szolgáltatási Szerződés).
2.9. Ajánló: Az az Igénybevevő, aki/amely az ÁSZF alapján közreműködik az Igénybevevők számának növelésében.
2.10. „Prémium” az az Igénybevevő, aki a jelen szerződés alapján kiszámlázott díjakat rendszeresen határidőben fizeti meg, nincs lejárt számlatartozása, és az utolsó havi számláját is határidőben befizette.
2.11. Kedvezmény: Az ajánló által, az ajánlásának eredményeként szerződött Igénybevevők után igénybe vehető kedvezmény.
2.12. Kaució: Az a Közvetítő javára teljesített szerződéses pénzügyi biztosíték, mely az Igénybevevő szerződésszegése esetén bánatpénzként, vagy kötbér fedezeteként használható fel.

3. ÁSZF szerinti szerződés létrejötte, tartalma

3.1. A jelen szerződés a Közvetítő ajánlatának az Igénybevevő általi elfogadásával, a szerződés nyomtatott példányának aláírásával jön létre. A jelen szerződés aláírására és a kívánt (közvetített) szolgáltatások kiválasztására, általában előzetes egyeztetés alapján, a Magyar Telekom Nyrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, vagy a 1046 Budapest Kiss Ernő u. 3. 4/431. sz. alatti irodában kerül sor.
3.2. Igénybevevő a Közvetített Szolgáltatás igénybevétele idejére szavatolja, hogy a Magyar Telekom Nyrt felé nincs lejárt tartozása, illetve nem áll fenn olyan ok mely miatt Igénybevevő nem köthetne szerződést a Magyar Telekom Nyrt-vel. Amennyiben ennek ellenkezője az Igénybevevő tudomására jut, a jelen szerződés fennállása alatt, köteles ezt haladéktalanul bejelenteni a Közvetítőnek. (Amennyiben igénybevevő a bejelentést megtette, vagy legjobb tudomása ellenére a bejelentést elmulasztotta, úgy Közvetítő a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondhatja.)
3.3. A jelen szerződés megkötéséhez Igénybevevő köteles a következő adatokat megadni; az Igénybevevő neve vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), adószáma (ha van), képviselő neve, képviselő személyi igazolvány száma, képviselő születési helye és ideje, képviselő anyja neve, e-mail címe és telefonszáma.
3.4. Az Igénybevevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelésben vagy a későbbi kommunikáció során e-mail vagy telefon elérhetőségét a Közvetítő részére megadja, az Igénybevétellel kapcsolatos kommunikáció a Közvetítő részéről e-mail vagy telefon útján is történhet, ha az a közlés természeténél fogva lehetséges. A Közvetítő nem vállal felelősséget az Igénybevétellel kapcsolatos kommunikáció eredménytelenségéért, ha az Igénybevevő a Közvetítőt nem tájékoztatta az általa megadott e-mail postafiók vagy telefonszám változásáról.
3.5. Közvetítő lehetővé teszi az Igénybevevő számára, hogy az Igénybevétel során távközlési eszközt (továbbiakban: készülék) vásároljon.
3.6. Az előfizetéshez vásárolt készüléket, a Közvetítő - részletfizetéses vásárlás esetén tulajdonjog fenntartással - azonnali hatállyal, egyösszegű vásárlás esetén azonnali hatállyal értékesíti az Igénybevevő részére.
3.7. A Közvetítő az Igénybevevő részére havi rendszerességgel megküldi az Igénybevevő által használt, és mobiltelefon hívás- és adatforgalma alapján keletkezett fizetési elszámolást (a Közvetített Szolgáltatási Díj összegéről).
3.8. A Közvetítő a Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott, és a Közvetítő által közvetített, kedvezményes havi díjas telefonflottába tartozó előfizetéshez kapcsolódó távközlési szolgáltatás (Közvetített Szolgáltatás) keretében teszi lehetővé az Igénybevevő általi csatlakozás eredményeként a díjcsomag és a SIM-kártya használatát. A Szolgáltatás díja megegyezik a Szolgáltató által felszámított díjakkal, amit csökkenthetnek az egyedi szerződésben foglalt díjkedvezmények (a meghatározott feltételek teljesülése esetén), és növelhetik a jelen szerződésből eredő kötbérek, ügyviteli díjak és késedelmi kamatok.

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Az Igénybevevő által elfogadott ÁSZF, a szerződés aláírásával lép hatályba.
4.2. A Közvetítő szolgáltatási kötelezettsége az Igénybevevő által elfogadott ÁSZF hatálybalépésével kezdődik.
4.3. A jelen szerződés, a jelen feltételekkel, Igénybevevő részéről az aláírás napjától határozatlan időre kerül megkötésre, azzal, hogy a felek a jelen szerződést 1 hónapos felmondási idő mellett írásban, rendes felmondással, indoklás nélkül felmondhatják.

5. Díjfizetés

5.1. Az Igénybevétel Adminisztrációs Díja: Törölve
5.2. Az Igénybevevő köteles az Igénybevételi időszakban az előző havi Szolgáltatási Díjat havonta, utólag 8 (nyolc) napos fizetési határidővel megfizetni, a Közvetítő által kiállított számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Az Igénybevevő által elfogadott, hatályos ÁSZF alapján, a Közvetített Szolgáltatás igénybevételének elmaradása nem mentesíti az Igénybevevőt a Díjfizetési kötelezettség alól.
5.3. Törölve
5.4. Az Szolgáltatási Díj pénzügyi rendezése történhet:
a) készpénz-átutalási megbízással (csekken),
b) folyószámláról átutalással.
c) készpénzbefizetéssel, munkaidőben (hétfőtől péntekig 8.00-16.00) a 1043 Budapest Kiss Ernő u. 3. 431. sz. alatti irodában
d) bankkártyával a Társaság honlapján (www.armadagroup.hu) a BARION™ szolgáltatásán keresztül.

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni az oldalunkon.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Barionnal történő fizetés esetén a program elnavigálja a Barion oldalára és ott bejelentkezés után lehet fizetni, vagy az előre feltöltött Barion egyenlegéből, vagy a bankkártya adatainak megadása után közvetlenül bankkártyával. Bankkártya adatai az Armada Group KFT-hez nem jutnak el.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
5.5. Ha az Igénybevevő a számlában szereplő díjat a fizetési határidőben nem fizeti meg, a Közvetítő a jelen szerződés szerinti Igénybevételt 10 napos késedelem esetén jogosult az Igénybevevő részére fizetési felszólítást küldeni, melynek költségeire nettó 1.000.- Ft, azaz Egyezer Forint összeget jogosult felszámítani.
5.6. Igénybevevő 15 napot elérő fizetési késedelme esetén, Közvetítő jogosult azonnali hatállyal a fennálló lejárt teljes követelés behajtására megbízást adni követelések behajtásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságnak. A követelésbehajtás teljes költsége az Igénybevevőt terheli, melynek összege a követelés összegének 20 % azaz Húsz százaléka, de legalább 20.000.- Ft, azaz Húszezer Forint.
5.7. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, Közvetítő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal korlátozni/felmondani, mellyel egyidejűleg jogosult továbbá a készülék IMEI számát – a készülék teljes vételárának és a díjhátralék maradéktalan kiegyenlítése időpontjáig – letiltani. A korlátozás mindaddig fenntartható, amíg a díjhátralék kiegyenlítésre nem kerül.
5.8. Késedelmes fizetés esetén az Igénybevevő évi 20 % azaz Húsz százalék mértékű, a kifizetés napjáig esedékes késedelmi kamatokkal növelt mértékben köteles a mindenkori tartozását megfizetni.
5.9. Igénybevevő szerződésszegése esetén az esedékes, illetve a lejárt Közvetített Szolgáltatási Díj összegén felül, minden esetben a Magyar Telekom Nyrt. által felszámított esetleges kötbér összegét, valamint az 5.6. pontban meghatározott behajtási díjat és ezek 5.8 pont szerinti kamatait is meg kell fizetnie.
5.10. Közvetítő saját egyedi döntése alapján bármikor jogosult a Közvetített Szolgáltatási Díj ellenértékének és fedezetének biztosítása érdekében, Igénybevevőt (az Igénybevevő szerződésszegése esetén esedékes kötbér fedezésére, valamint az elmaradt Közvetített Szolgáltatási Díj behajtására fordítható) Kaució fizetésére kötelezni. A Kaució mértéke nem haladhatja meg a 2 havi Közvetített Szolgáltatási Díj, vagy - a Magyar Telekom Nyrt. által, az Előfizetési szerződésben kikötött, készülék vásárláshoz kapcsolódó - kötbér közül azt az összeget, amelyik a magasabb.
5.11. Késedelmes díjfizetés, illetve a díjfizetés elmaradása esetén, Közvetítő a Kaució összegét a havi számla kiegyenlítésére felhasználhatja, ezzel egyidejűleg az Igénybevételt (ideértve a Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott, és a Közvetítő által közvetített szolgáltatásokat is) korlátozhatja, továbbá a jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja. Ha rendkívüli felmondással szűnik meg a szerződés, akkor a Magyar Telekom Nyrt. által kiszámlázott kötbérnek az Igénybevevő által letett Kaució által nem fedezett része, egy összegben azonnali hatállyal esedékessé válik.
5.12. Belépési díj: A közvetített szolgáltatási szerződés igénybevételéhez Igénybevevő belépési díjat köteles fizetni, melynek mértéke megegyezik a Magyar Telekom Nyrt. által megállapított díjjal. Igénybevevő erre a díjra 100%-os kedvezményt kaphat a következők szerint: Igénybevevő vállalja, hogy a szerződést 2 éven belül nem szünteti meg. Amennyiben ezen vállalását nem teljesíti a kedvezmény kötbér formájában visszajár. A 2 év elteltével a kedvezmény véglegessé válik.

6. Az ÁSZF módosítása

6.1. Az ÁSZF-et sem az Igénybevevő, sem a Közvetítő nem módosíthatja egyoldalúan.
6.2. Az Igénybevevő köteles az általa megadott adatokban bekövetkező változásokat – ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével – haladéktalanul írásban bejelenteni a Közvetítőnek. A változás a bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá. Ha az Igénybevevő a bejelentést elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért a Közvetítő nem felel, az Igénybevevő pedig köteles megtéríteni a Közvetítő kárát. A bejelentés elmulasztásának jogkövetkezményeit a 6.3. pont határozza meg.
6.3. Ha a Közvetítő az Igénybevétel használatát az Igénybevevő szerződésszegése miatt felfüggeszti, erről az Igénybevevőt e-mailben értesíti.

7. Az ÁSZF megszűnésének esetei

7.1. Az ÁSZF megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
7.2. Az ÁSZF megszűnik:
a) rendes felmondással,
b) a Közvetítő jogutód nélküli megszűnésével,
c) a Közvetített Szolgáltatásnak, vagy díjcsomagnak a Magyar Telekom Nyrt. általi megszüntetésével,
d) a 2.2. pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Igénybevevő jogutód nélküli megszűnésével,
e) a természetes személy Igénybevevő halálával,
f) az 5.7. pontban meghatározott esetben.
7.3. A Közvetítő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és Igénybevétel lehetőségét azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Igénybevevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén az addig nyújtott kedvezmények visszajárnak, és azonnal esedékesek.
7.4. Igénybevevő az ÁSZF-et csak a Közvetítő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek az minősül, ha Közvetítő írásos felszólítás után 8 (nyolc) napon belül ismételten nem teljesíti az ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét.

8. A Közvetített Szolgáltatáshoz biztosított jogok terjedelme

8.1. Az Igénybevevő a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos szolgáltatási feltételei alapján jogosult a Közvetített Szolgáltatást igénybe venni.
8.2. Az Igénybevétel illetve a Közvetített Szolgáltatás nem átruházható, tilos azt, vagy az abból eredő (használati) jogokat, egészében vagy részeiben harmadik személyeknek bármilyen jogcímen továbbadni, ha Igénybevevő ezt megszegi, teljeskörű felelősséggel tartozik.
8.3 Amennyiben a Közvetített Szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató nem szerződésszerűen nyújtja, és Igénybevevőnek a szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kifogása van, jogosult ezt írásban, postai ajánlott küldeményként a Közvetítővel közölni. Közvetítő a tudomására jutott kifogást legjobb tudása szerint, a tőle elvárható módon köteles megoldani, oly módon, hogy legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles a Szolgáltató felé intézkedni és intézkedésről az Igénybevevőt e-mail-ben vagy írásban értesíteni. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel érintett szolgáltatások, és közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatban, közvetlenül nem jogosult a Magyar Telekom Nyrt.-t, mint Szolgáltatót megkeresni.
8.4. Amennyiben Igénybevevő a 8.3. pont szerinti kifogás intézésének eredményével nem elégedett, köteles a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató döntésének/válaszának eleget tenni, illetve a követelést kiegyenlíteni, ezt követően azonban - a jogérvényesítés előre látható költségeinek megelőlegezése, és a teljeskörű költségviselés vállalása mellett - a Közvetítőt jogi út igénybevételére hívhatja fel. Közvetítő jogosult az Igénybevevőre engedményezni a kifogás intézéséhez szükséges, jelen szerződésből, illetve a Magyar Telekom Nyrt.-vel mint Szolgáltatóval jogviszonyban álló Közvetítő szerződő partnere szerződéséből eredő jogait.

9. Ajánlások alapján szerezhető és „Prémium” kedvezmények

9.1. Ajánló státuszt kap az az Igénybevevő, akit a Közvetített Szolgáltatási Szerződés megkötésekor akként jelöl meg az Igénybevevő, mint aki a figyelmét felhívta a jelen ÁSZF alapján igénybe vehető lehetőségre.
9.2. „Prémium” Ajánlottanként havonta nettó 400.- ft azaz Négyszáz Forint összegű, ajánlás alapján járó Kedvezményre jogosult az a „Prémium” Igénybevevő, aki által ajánlott Igénybevevő – a számlakészítés időpontjában – szintén „Prémium”.
9.3. Bármely Igénybevevő, aki a számlakészítés időpontjában „Prémium” 350.- Ft, azaz Háromszázötven Forint jóváírást kap.
9.4. Közvetítő minden hónapban vizsgálja, hogy az Igénybevevő az előző hónapban is „Prémium” volt-e. Ha Igénybevevő a számlakészítés időpontjában nem „Prémium”, az aktuális időpontban járó egyetlen (tárgyhavi) Kedvezményre sem jogosult.
9.5. A Kedvezmények összeadódnak, azok készpénzre nem válthatóak, kizárólag az aktuális havi (tárgyhavi) számlából vonható le.

10. Szavatosság

10.1. A Közvetítő szavatol azért, hogy Közvetítő szerződő partnere a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződését a Szolgáltatás időtartamára fenntartja.
10.2. A Közvetítő szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF feltételei, díjai, kötbér kikötései, egyéb rendelkezései megegyeznek a Közvetítő szerződő partnere, és a Magyar Telekom Nyrt. közti előfizetői szerződés megfelelő pontjaival. Ez alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF speciális sajátosságaiból szükségszerűen következő pontjai, melyek eltérnek.
10.3. A Közvetítő kijelenti, hogy szerződő partnerén keresztül az általa a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés üzleti titkot képező tartalmi részét nem, viszont a Szolgáltatás igénybevétele szempontjából lényeges, - és egyébként annak természetéből eredően nyilvános – részét az Igénybevevő számára szükség esetén megtekinthetővé teszi.

11. Felelősség

11.1. A Közvetítő nem tartozik felelősséggel a Közvetített Szolgáltatás elmaradása miatt, ha az a mobiltelefonos hálózat működéséből, vagy akár az Igénybevevő, akár a Magyar Telekom Nyrt. távközlési rendszerének meghibásodásából adódik.
11.2. Közvetítő szerződő partnere a Magyar Telekom Nyrt.-vel jogviszonyban áll, ezért Közvetítő az Igénybevevő felé fennálló felelősséget kizárja minden olyan kérdés tekintetében, melyben a Magyar Telekom Nyrt., mint távközlési szolgáltató nyújtja a tényleges szolgáltatást.
11.3. Közvetítő az Igénybevevővel, és szerződő partnerén keresztül a Magyar Telekom Nyrt.-vel is jogviszonyban áll, ezért a Magyar Telekom Nyrt.-vel kapcsolatos jogokat illetően a felelősséget kizárja minden olyan kérdés tekintetében, melyben az Igénybevevő, mint végső felhasználó veszi igénybe a Magyar Telekom Nyrt., mint távközlési szolgáltató által nyújtott tényleges szolgáltatást.
11.4. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Közvetített Szolgáltatást, illetve az elektronikus mobil készülékeket csak saját felelősségére használhatja. A Közvetítő nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek).
11.5. A Közvetítő kizárja felelősségét a Közvetített Szolgáltatás nem jogszerű felhasználásból eredő hibákért.
11.6. Ha az Igénybevevő a használatra vonatkozó bármely szabályt megszegi, vagy a ÁSZF-től eltérő módon veszi igénybe a szolgáltatást, kártérítési kötelezettséggel tartozik a Közvetítő felé, amennyiben a Közvetítővel illetve Közvetítő szerződő partnerével szemben a Magyar Telekom Nyrt. bármiféle igénnyel lép fel az Igénybevevő magatartására visszavezethető okból. Az Igénybevevő felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a használatra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
11.7. Az Igénybevevő a felelősség 11. pontban meghatározott kizárását/korlátozását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

12. Adatvédelem

12.1. A Közvetítő, mint adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Közvetítő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere a 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalások.
12.2. Az Igénybevevő hozzájárul, hogy a Közvetítő az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, illetve az Igénybevevő által önként megadott egyéb személyes adatait a megrendelés időpontjától kezdődően Az ÁSZF fennállta alatt, továbbá – Az ÁSZF megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 5 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Közvetítő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelje.
12.3. A Közvetítő az Igénybevevő/Címzett egyes személyes adatait az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő, adatfeldolgozásra jogosult Magyar Telekom Nyrt. részére továbbíthatja. Ezeket az adatokat a Közvetítő, mint adatkezelő, illetve a Közvetítő utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzíthetik, feldolgozhatják, csoportosíthatják, karbantarthatják.

13. Jogfenntartás

13.1. A Közvetítő fenntartja az 5.10., és az 5.11. pontban meghatározott Kaució követelésére vonatkozó jogát.

14. Vitarendezés

14.1. A Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre maximum 15 munkanap és maximum három tárgyalási forduló alatt, a Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik, és jogvitáik elbírálását jogi útra terelik.
14.2. Felek kikötik a Budapesti IV. és XV. kerületi bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
15.2. A szerződés igénybevevője a jelenlévő tanúk előtt kijelenti, hogy jelen szerződést elolvasta, megértette, és saját kezűleg írta alá. Szerződő Felek a jelen szerződést közösen is értelmezték, és egybehangzóan megállapították, hogy akaratukkal mindenben megegyező.